centos7转发端口到监听在127.0.0.1的端口

/ 0评 / 0

echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf

开启转发

echo "net.ipv4.conf.eth0.route_localnet=1" >> /etc/sysctl.conf

允许内核转发127.0.0.1/8的流量 根据网卡名改 默认为0

iptables -t nat -A PREROUTING -s x.x.x.x/32 -p tcp --dport 1234 -j DNAT --to-destination 127.0.0.1

只转发来源地址是x.x.x.x的目的端口是1234到127.0.0.1:1234

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注